การศึกษาการใช้แบบฝึก Task-induced Involvement Loadที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และการจดจำคำศัพท์ใหม่ของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้น

Authors

น.ส.สุรัสวดี อ่อนเจริญ, ผศ.ดร.เตวิช เสวตไอยาราม

Published

วารสารญี่ปุ่นศึกษา

Abstract

The purpose of this study is to test the Involvement Load Hypothesis in order to understand how it potentially explains the beginning learners’ learning and recognition of new Japanese vocabulary. One hundred and twenty high school students were put into four groups based on their averaged mean scores. They were randomly assigned to complete the Task-Induced Involvement Load according to their learning conditions as follows: Group 1: Task-Induced Involvement Load with the component of “Need” only Group 2: Task-Induced Involvement Load with the components of “Need” and “Search”Group 3: Task-Induced Involvement Load with the components of “Need” and “Evaluation”Group 4: Task-Induced Involvement Load with the components of “Need”, “Search” and “Evaluation”The results showed that the task consisting of three components (Group 4) did not help leaners learn nor recognize the new vocabulary better than the other groups. These results therefore did not support the Involvement Load Hypothesis. Moreover, this study found that Task-Induced Involvement Load with the components of “Need” and “Evaluation” (Group 3) helped the learners learn and recognize the new vocabulary best.

(2560). การศึกษาการใช้แบบฝึก Task-induced Involvement Loadที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และการจดจำคำศัพท์ใหม่ของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้น. วารสารญี่ปุ่นศึกษา, 34(1), 54-73.