การศึกษาการเปลี่ยนแปลงและมาตรการการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่พรุควรขี้เสียนและพรุควนเคร็ง

Authors

ผศ.ดร.ฆริกา คันธา, น.ส.ภาวิณี จิตต์ศรัทธา

Published

รายงานสืบเนื่อง การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

Abstract

This study aimed to; study land use changes between year 2009 and 2016 and risk of its in Kuankisian and Kuankreng peat swamp forests; study current land use measures; and propose management guidelines of the study area. Both secondary and primary data were collected by literature review, semi structured interview of related stakeholders and spatial analysis. The study presented that the most increased land use were palm oil, rubber and agricultural area, respectively. In contrast, the most decreased land use were rice paddy, peat swamp forests and miscellaneous area, respectively. Most of decreased land use were converted to oil palm and agriculture areas. Therefore, the oil palm cultivation is an important factor for land use changes. There were 9 major factors effected the land use change in these peat swamp forests. From the study, three top prioritized factors were roads, palm oil income and land ownership, respectively. Areas with high risk of land use change were in Suan Luand Sub-district, Choloemprokiat District; Mae Chaoyuhua Sub-district, Chian Yai District; and Kreng Sub-district, Cha Uat District, respectively. Presently, operating measures are canals around peat swamp forests, quality control patrol and legal enforcement measures. The study provided initial guidelines for the management in high risk areas such as pushforward measures of land accreditation, strict monitoring of oil palm cultivation, roundtable on sustainable plam oil, environmental impact study prior to any operation in the area and legal amendment to preserve peat swamp forests, including regulation improvement for construction in study area. In low and medium risk of land use change, key recommended guidelines include promotion of people living in sustainable way, such as job creation, awareness/knowledge building for related communities and stakeholders, and biodiversity restoration.

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงและมาตรการการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่พรุควรขี้เสียนและพรุควนเคร็ง. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพ, การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน (CBUS-23-CBUS-34).