การศึกษาการควบคุมเงินสกุลดิจิทัล The Study of Digital Currency Control

Authors

รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

Published

งานประชุมวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561

Abstract

Cryptocurrencies, i.e., bitcoin, have been receiving considerable press of late,
driven mainly by wide swings in value in the cryptocurrency exchanges. Bitcoin and
most of cryptocurrencies have been developed by the financial technology called the
Blockchain which provides anonymity to its players and it claims to have would pay minimal
transaction costs mainly because it avoids the cost of financial intermediation. That is
why it is a possibility to evade the rule of law. Regulators worry about cryptocurrencies
because they may cause a bubble and might affect the banking system, and most of all, on
systemic risk, if any. Therefore, central banks and regulators should warn investors about
the high risk involved and ensure transparency in cryptocurrency trading activity. They
should promote financial stability while they would not impede financial development.

การศึกษาการควบคุมเงินสกุลดิจิทัล The Study of Digital Currency Control. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , งานประชุมวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561 (738-750).