การศึกษากลวิธีการเรียนรู้ออนไลน์ระบบเปิด (MOOCs) ของคนเจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y) ในเขตกรุงเทพมหานคร

Authors

น.ส.เบญญศิกานต์ กาญจนาธนเสฏฐ์, รศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.ชัยยุทธ ชิโนกุล

Published

Dhammathas Academic Journal

Abstract

The objectives of this research were to study learning data through Massive Open Online Course (MOOCs) of Generation Y people in Bangkok and to study problems and obstacles of learning through Massive Open Online Course (MOOCs) of Generation Y people in Bangkok. The samples consisted of 335 Generation Y workers in Bangkok who were born between 1981 and 1999. They have acquired learning or training experience through service provider MOOCs in Thailand. This mixed methods survey research used both quantitative and qualitative research. Data were collected through 355 questionnaires. The statistics used to analyze the data were percentage, frequency, average and standard deviation. Subsequently, the information was obtained through interviews. This study was selected from 12 purposive sampling respondents. The data were then analyzed using content analyses and inductive analyses.

(2021). Governance, Globalization, and Sustainable Development: A Conceptual Framework. Journal of Sustainable Development, 14(1), 9-25.