การวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของการรับรู้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ของประเทศไทย

Authors

น.ส.อมราวดี ไชยโย, ผศ.ดร.วรรักษ์ สุเฌอ

Published

Veridian E-Journal

Abstract

Voluntourism can create the opportunities for learning and sharing in society. Consequently, understanding each other’s opinion is the way to develop a sustainable society. Therefore, this study aims are to explore the perception components of voluntourists towards animal-related voluntourism activities in Thailand; to examine the perception components model of voluntourists towards animal-related voluntourism activities in Thailand. The quantitative approach is employed by using a 5-rating scales questionnaire for data collection with international voluntourists who participated in animal-related voluntourism activities in Bangkok, Kanchanaburi and Phetchaburi province, which comprises 240 participants. To analyze the data, an exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis are carried out.

Findings reveal that there are 21 items which span five perception dimensions towards animal-related voluntourism activities in Thailand, which are as follows; physical, emotion, knowledge, practice and needs, listed in order of factor loading values respectively. Obtained fit indices indicated a good fit between the predicted and empirical factor structure, as follows; χ2= 77.65, df= 93, relativeχ2= 0.834, p= 0.873 RMSEA= 0.000, RMR= 0.036, SRMR= 0.031, GFI= 0.961, AGFI= 0.903, NFI= 0.971, NNFI= 1.014. The statistically significant level is 0.01. Therefore, the model can be used to measure perceptions towards animal-related voluntourism activities in Thailand. It can also be used as a framework for future studies, and as a guideline for managing animal-related voluntourism activities in Thailand.

(2561). การวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของการรับรู้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ของประเทศไทย. Veridian E-Journal, 11(3), 2873-2895.