การวิเคราะห์และสร้างตัวแบบความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพสังคมและความสุขของประชาชนด้วยการใช้เหมืองข้อมูล

Authors

ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร, น.ส.ธนวรรณ วิสุทธิรัตน์

Published

วารสารร่มพฤกษ์

Abstract

The social quality of the quality population has been one of the most prominent issues that made people happier and was also among researchers’ interest. However, the data analyses leading to such explanation and prediction in social quality and happiness have limitation. This research presented a new technique using data mining that give conclusion for seeking the true pattern, guideline and association hidden in those data sets to create the best social quality modeling to predict the happiness of population. This correlational research gathered the data from 944 people who were over 18 years old and lived in Chantaburi province.

The results revealed that separable variables with no partition were the best model prediction, social quality, social-economic security, social inclusion, social cohesion and social empowerment related to happiness of population in Chantaburi province. These findings highlight the decision making to build the policy to make people in Chantaburi province happy with efficient social quality.

(2018). การวิเคราะห์และสร้างตัวแบบความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพสสังคมและความสุขของประชาชนด้วยการใช้เหมืองข้อมูล. วารสารร่มพฤกษ์, 36(1), 90-110.