การวิเคราะห์แนวทางการประยุกต์ใช้ข้อมูลในการพัฒนาบริการด้านการแพทย์ท้องถิ่นผ่านการประมวลผลในระบบคลาวด์

Authors

ผศ.ดร.พราวพรรณ ธารสิทธิ์พงษ์

Published

6th International Congress on Information and Communication Technology

Abstract

This study investigates patterns in electronic medical records (EMRs) in Thailand in terms of prescription and treatment cost from patient data with identification diagnosis for cancer, hypertension, and diabetes. This study developed a comparison model of implementing multiple cloud computing platforms in tracking and monitoring medical records for hospitals with limited database and analysis capacity. This study also suggested an application of health data analytics in identifying prescriptions that violated prescription guidelines for patients with chronic diseases.

การวิเคราะห์แนวทางการประยุกต์ใช้ข้อมูลในการพัฒนาบริการด้านการแพทย์ท้องถิ่นผ่านการประมวลผลในระบบคลาวด์. ลอนดอน อังกฤษ (นำเสนอแบบออนไลน์), 6th International Congress on Information and Communication Technology (191-205).