การวิเคราะห์องค์ประกอบขีดความสามารถในการแข่งขันของแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬา ในประเทศไทย

Authors

ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์

Published

วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี

Abstract

The purpose of this research was to investigate various attributes of sport tourism destination competitiveness in Thailand. The unit of analysis by using Chonburi, Phuket and Buriram provinces with collected the quantitative data from foreign tourists were 400 samples that attended the Triathlon, Marathon race and Motorcycle race, respectively. The instruments used to collect data with coefficient reliability of .908. Statistical tools were used for analyzing the data using an Exploratory Factor Analysis (EFA) method.

This research found that; the attributes of sport tourism destination competitive that consisting of: 1) tourism attractions 2) sports attractions 3) destination management, and 4) demand condition, respectively. The correlation coefficients were found the attributes 1-4 that 13.869, 13.685, 12.606 and 10.122 percent, respectively. The total weight of the composition 50.281 percent.

(2562). การวิเคราะห์องค์ประกอบขีดความสามารถในการแข่งขันของแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬา ในประเทศไทย. วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี, 13(3), 230-245.