การวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค

Authors

น.ส.สุจิตรา หนูมี, ผศ.ดร.เจริญชัย เอกมาไพศาล

Published

วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ

Abstract

This research aims to study the behavior of foreign tourists towards the creative tourism of Koh Samui, Suratthani. This study also examines the influence of creative tourism experiences, memories, tourist satisfaction affecting behavioral intentions. With questionnaires as a tool to collect data from 300 foreign tourists traveling to Koh Samui and attending the creative’s activities, the data variables were analyzed by structural equation modeling (SEM). The creative tourist experience variable was examined as the second-order confirmation, consisting of five latent variables: “escape and recognition,” “peace of mind,” “unique involvement,” “interactivity,” and “learning”. The memories, satisfaction, and behavioral intentions are latent variables which were examined as the first-order confirmation. The study revealed that data analysis by SEM is statistically fit with empirical data and explained that the experience of creative tourists has an indirect influence on behavioral intentions through memories and satisfaction.

(2563). การวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์. วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ, 2020(1), 43-68.