การวิเคราะห์ทางธุรกิจกับการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

Authors

รศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล

Published

งานประชุมวิชาการของสถาบัน ประจำปี 2563

Abstract

หลังจากวิกฤตทางเศรษฐกิจในช่วงปี 2540 สถาบันการเงินเกือบทุกแห่งเริ่มตระหนักถึงความสําคัญของการนําการวิเคราะห์ทางธุรกิจเข้ามาประยุกต์ใช้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเพิ่มมากขึ้น ทั้งเรื่องของนโยบายการปล่อยสินเชื่อหรือการกําหนดวงเงินกู้ยืม และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นต้น ดังนั้นตัวชี้วัดที่สําคัญตัวหนึ่งที่จะช่วยในการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชําระหนี้ของผู้ใช้บัตรเครดิต (Default) ก็คือ การคํานวณหาค่าคะแนนความเสี่ยงเครดิต หรือที่เรียกว่า Credit Risk Scoring โดยปกติสถาบันการเงินจะมีวิธีการในการประเมินความสามารถในการชําระหนี้ของผู้มาเปิดบัตรเครดิตอยู่แล้ว แต่การประยุกต์นําเทคนิคต่างๆ ของการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจเข้ามาช่วยในการเฝ้าระวังกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงก็จะช่วยเพิ่มเสถียรภาพของสถาบันการเงินมากขึ้น เช่น ธนาคารสามารถระงับ การใช้จ่ายบัตรเครดิตชั่วคราวหรือลดวงเงินบัตรเครดิต เมื่อลูกค้าบัตรเครดิตมีค่าคะแนนความเสี่ยงเครดิตสูงๆ เป็นต้น

การวิเคราะห์ทางธุรกิจกับการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , งานประชุมวิชาการของสถาบัน ประจำปี 2563 (443-458).