การวิเคราะห์การเล่าเรื่องในภาพยนต์เรื่อง Les Misérables

Authors

รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว, คุณภัทริยา วิริยะศิริวัฒนะ

Published

รายงานสื่บเนื่องประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ 1 ก.ค. 59

Abstract

การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการเล่าเรื่องของภาพยนตร์ เรื่อง Les Misérables (2012) 2) เพื่อศึกษาสัมพันธภาพระหว่างบริบททางสังคมของภาพยนตร์กับการสร้างตัวละคร เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพในแบบการวิเคราะห์จากตัวบท (Textual Analysis) โดย ใช้รูปแบบกระบวนการ Interpretive Analysis ในของการตีความหมายด้วยตนเอง ผลการวิจัยในคร้ังนี้พบว่ารูปแบบการเล่าเรื่องในภาพยนตร์เรื่อง Les Misérables มีเรื่องราว ที่ผสมผสานเรื่องราวของความรักคุณค่าของความดีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างมนุษยกับ มนุษย์ ด้วยกัน ผ่านการเล่าเรื่องแบบรู้รอบด้าน ที่ไร้ซึ่งข้อจำกัด ทางด้านเวลา นอกจากนี้ผู้วิจัย พบว่า บริบท ทางสังคมที่ได้มีการนำเสนอจะแตกต่างไปจากปัจจุบัน มากเพียงใด สิ่งที่กล่าวมาไม่ใช้ข้อจำกัดใน การนำเสนอ เพราะจากการเปรียบเทียบระหว่างบริบททางสังคมภายในภาพยนตร์และในเหตุการณ์ ของโลกแห่งความเป็นจริงกลับ ทำให้ผู้วิจยได้เรียนรู้ว่ามนุษย์ต่างเผชิญกับเหตุการณ์ที่เป็นเหมือน วัฎจักร หรือวงจรที่รอเวลาจะหมุนวนกลับ มาบรรจบอีกคร้ัง

การวิเคราะห์การเล่าเรื่องในภาพยนตร์เรื่อง Les Misérables. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ 1 ก.ค. 59 (142-154).