การรู้จำท่าทางมือสำหรับตรวจจับความมีชีวิตของผู้ใช้แบบทันทีทันใดในแอปพลิเคชันโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก

Authors

นายวรเมธ เลิศศิวนนท์, ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล

Published

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok)

Abstract

Recently vision-based face identification systems have become popular in mobile phone applications as they introduce easy and non-intrusive ways of human identification. Despite of their popularity, these systems can be easily tricked by 2D printed images or 3D printed models of faces. To prevent such attacks, most vision-based face identification systems enhance their security by involving additional liveness detection methods; this is for the purpose of checking whether the face as seen by camera is a face of living people or a face of non-living 2D images, 3D printed models or other statues. In this research, we conduct a feasibility study regarding usages of real-time hand gestures for liveness detection in smartphone-based face identification systems. Our work includes not only developing a robust in-depth learning model for real-time hand gesture recognition, but also creating a smartphone-based prototype application. This prototype application has been brought to test with 40 different smartphone users from various ranges of ages, allowing us to evaluate on-production technical efficiency, user satisfaction, and use acceptance.

(2564). การรู้จำท่าทางมือสำหรับตรวจจับความมีชีวิตของผู้ใช้แบบทันทีทันใดในแอปพลิเคชันโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut’s University of Technology North Bangkok), 2564(0), 0-0.