การรับรู้ การมีส่วนร่วมและอิทธิพลการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเพื่อการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน

Authors

รศ.ดร.ประทุม ฤกษ์กลาง

Published

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในโอกาศครบรอบปีที่ 50 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Abstract

This research using mixed method between document analysis and survey research. The objectives of research are to study the news about organizations’ CSR in Thai rat newspaper, to study the perception, likeness and satisfaction, participation in organizations’ CSR of people in Bangkok and metropolitans and to study influences of organizations’ CSR. The results of Thai rat newspaper analysis found that mostly CSR news is business organizations’ CSR news. The organizations’ CSR activities are about giving money to foundation, conservation of natural resources and the environment, giving products etc. The target groups of organizations’ CSR are disaster victims, villages, students, Foundations, etc. Mostly organizations’ CSR news was publicized through photo releases and news releases. The sample of survey was 400 people in Bangkok and metropolis area which were selected by convenience sampling method.

The research data was analyzed by using computer’s program and using descriptive statistics and t-test, One Way ANOVA and Pearson Product Moment Correlation to summarize results. Survey results found that there is significant difference between samples’ age on CSR perceptions. There are no differences between samples’ gender, age, education and income on like and satisfaction organizations’ CSR. There are differences between samples’ education in participation organizations’ CSR. There are no differences between samples’ gender, age, education and income on influences of organizations’ CSR. There are positive significant relationships between influences of organizations’ CSR and CSR perceptions, liking and satisfaction organizations’ CSR, and participation in organizations’ CSR.

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงผสมผสานการวิจัยเอกสารและการวิจัยสำรวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์เอกสารการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ที่มีการประชาสัมพันธ์เผยแพรในสื่อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และเพื่อสำรวจการรับรู้ ความชอบและความพอใจ การมีส่วนร่วมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรของประชาชนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ตลอดจนศึกษาอิทธิพลของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรต่อประชาชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

จากการวิคราะห์เอกสารหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพบว่า การเผยแพร่การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐส่วนใหญ่เป็นข่าวขององค์กรเอกชนกิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ได้แก่ การมอบเงินสมทบมูลนิธิ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การมอบผลิตภัณฑ์ขององค์กร ฯลฯ

กลุ่มเป้าหมายของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ประกอบด้วย ผู้ประสบภัย ชาวบ้าน นักเรียน มูลนิธิ ฯลฯ และส่วนใหญ่เป็นการเผยแพร่ในลักษณะภาพข่าวประชาสัมพันธ์ รองมาเป็นข่าวประชาสัมพันธ์

ในส่วนของการวิจัยสำรวจได้เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยด้วยแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างประชาชนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 400 คน โดยใช้การสุ่มแบบสะดวก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใช้สถิติบรรยายและสถิติ t-test, One Way ANOVA และ Pearson Product Moment Correlation

ผลการวิจัยพบว่า
1. ประชาชนที่มี อายุ แตกต่างกันมีการรับรู้การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
2. ประชาชนที่มีเพศ อายุ การศึกษา รายได้แตกต่างกันมีความชอบและพอใจการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรไม่แตกต่างกัน
3.ประชาชนที่มีการศึกษาแตกต่างกัน มีส่วนร่วมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
4.ประชาชนที่มี เพศ อายุ การศึกษา รายได้ แตกต่างกันได้รับอิทธิพลการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรไม่แตกต่างกัน
5. อิทธิพลการแสดงความรับผิดชอบสังคมขององค์กรมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับกรรับรู้ ความชอบและพอใจ และการมีส่วนร่วมการแสดงความรับผิดชอบสังคมขององค์กรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

การรับรู้ การมีส่วนร่วมและอิทธิพลการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ขององค์กรเพื่อการพัฒนำสังคมไทยอย่ำงยั่งยืน . สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจาปี 2559 (723-743).