การรับรู้ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวยามราตรีในกรุงเทพมหานคร ของนักท่องเที่ยวหญิงชาวต่างชาติ

Authors

ผศ.ดร.แสงแข บุญศิริ, น.ส.สุภาพร วิชัยดิษฐ์

Published

วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Abstract

The purpose of this research was 1) to study the level of foreign female tourists’
destination image perception of Bangkok’s nightlife, 2) to analyze Exploratory Factor Analysis (EFA)
of foreign female tourists’ destination image perception of Bangkok’s nightlife, and 3) to propose
a model of the influence of destination image of Bangkok’s nightlife perceived by international
female tourists toward the behavioral intention under mediating effects of satisfaction. The samples
of 400 respondents were used by accidental sampling technique in Bangkok nightlife areas. The
result showed that nightlife destination image was divided into 11 aspects with difference level.
Moreover, EFA result showed the difference of 4 groups of nightlife destination image including:
1. cultural environment and activities, 2. cuisine, 3. value and atmosphere, and 4. safety and
security. The result also revealed that structural equation modeling of nightlife destination image
had a significant effect on satisfaction and had indirectly affected toward behavioral intention
under mediating effects of satisfaction at the significance level of 0.05.

(2563). การรับรู้ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวยามราตรีในกรุงเทพมหานคร ของนักท่องเที่ยวหญิงชาวต่างชาติ. วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 9(1), 215-233.