การระดมความคิดเพื่อค้นหาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำตามคุณลักษณะภาวะผู้นำที่ดีจากพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Authors

รศ.ดร.วิชัย อุตสาหจิต

Published

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 53 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Abstract

This study “Brainstorming for Development Approach of Good Leadership Characteristics
According to King Bhumibol Adulyadej’s Royal Speeches and Addresses,” was a continuing
study of Wichai Utsahajit’s study of Good Leadership Characteristics According to King
Bhumibol Adulyadej’s Royal Speeches and Address in 2017. KJ Method, a Japanese wide
brainstorming approach, was used to gather ideas from 44 graduate students who registered
in the Leadership Development Course during Summer Semester of 2017 academic year.
Findings of the leadership development approach can be classified into 10 categories,
namely (1) Vision, (2) Policy and system, (3) Organizational culture and work environment,
(4) Rules and regulations, (5) Administration, (6) Learning and development, (7) Motivation,
reward and reinforcement, (8) Promotion of Ethics, morality and mindfulness, (9) Leadership
and role model, and (10) Corporate social responsibility activities.

การระดมความคิดเพื่อค้นหาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำตามคุณลักษณะภาวะผู้นำที่ดีจากพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, งานประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครอบรอบ 53 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2562 (24-270).