การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา: ชุมชนบ้านทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

Authors

ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์, น.ส.ลักษมี เกตุสกุล

Published

วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์

Abstract

In the past, economic development was the major focus in Thailand, which resulted in
environmental problems. In particular, a lack of public participation in local environment
management, depresses successful solutions to environmental problems. The purposes of the
present research were to study the public participation process regarding environmental
management; to investigate the factors that led to the success, obstacles, and problems of public
participation in environmental management in Banthungsri community, Rongkwang, Phrae
Province; and to propose approaches to promote and support public participation in
environmental management. This qualitative research employed in-depth interviews. The results
showed that most of the people in Banthungsri community used chemicals in agriculture and
burned agricultural areas after harvests, which had a severe impact on the people’s health and the
environment. Accordingly, the people in the community brainstormed about ways to solve the
problems and organized activities to promote the reduction of chemical use, the prevention of
farm burning, and waste segregation. Due to the success of the activities, Banthungsri community
became the community with the best practice in environmental management. This success is a
demonstration of how public participation can bring sound solutions to problems and a
sustainable development of the community.

(2559). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา: ชุมชนบ้านทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่. วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ , 2559(พิเศษ), 33-51.