การพัฒนาและการบูรณาการนโยบายและระบบกฎหมายขนส่งทางรางเพื่อยกระดับมาตรฐานให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการขนส่งทางราง

Authors

ผศ.ดร.เกียรติพร อำไพ

Published

รายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 53 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Abstract

This paper aims to study the problems on the rail investment law and policy of
Thailand. According to the study, the investment policy of high-speed rail has affected to
Thailand in many fields such as trade and investment policies, operating system and officer
development etc. Thailand must review the significant policies in order to support foreign
investment; to transfer of knowledge and modern technology, especially; to reform
investment policy and law to support the operation of the rail transportation business.
Consequently, to accomplish the goal of rail transportation development, the business
operation must comply with the railway international standards and law.

การพัฒนาและการบูรณาการนโยบายและระบบกฎหมายขนส่งทางรางเพื่อยกระดับมาตรฐานให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการขนส่งทางราง. NIDA, ประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 53 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (22-49).