การพัฒนาแบบจำลองสโตแคสติกเพื่อประเมินความยืดหยุ่นของโซ่อุปทานสินค้าเกษตร กรณีศึกษา มันสำปะหลังในประเทศไทย

Authors

ผศ.ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ, น.ส.ปารียา ศิริวัฒนพันธ์

Published

วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน (THAI JOURNAL OF OPERATIONS RESEACH : TJOR)

Abstract

The logistics and supply chain management for the agricultural supply chain in Thailand has recently been more emphasized by both theprivate and public sectors. The efficient agricultural logistics network could provide better product shipment in support of the policy “from farm (farmers) to forks (midstream or downstream producers or consumers).”The performance indicators usually consider the dimensions of cost, lead time, and reliability.Besides these three indicators, the supply chain flexibility is an alternative performance indicator used to assessthe ability to accommodate or handle the demand changes in the supply chain system. The objectiveof this study wasto develop a mathematical programming model to assess the supply chain flexibility for the cassava industry,which is akey exported agricultural product of Thailand. In this study, the proposed model adopted the concept of stochastic programmingand was divided into two stages.The first stage evaluatedthe base pattern along the supply chain networks to meet the maximize profit. The second stage assessedthe reserve capacity using the base pattern obtained from the first stage. The models could be used asa suggestion for planning and also foridentifyingbottlenecks in the supply chain in order to enhance the capacity to servefuture supply and demand changes

(2560). การพัฒนาแบบจำลองสโตแคสติกเพื่อประเมินความยืดหยุ่นของโซ่อุปทานสินค้าเกษตร กรณีศึกษา มันสำปะหลังในประเทศไทย. วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน (THAI JOURNAL OF OPERATIONS RESEACH : TJOR), 5(1), 60-70.