การพัฒนาแนวทางการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ

Authors

ผศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก, ดร.กนก กาญจนภู

Published

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 54 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2563 นวัตกรรมการบริหารการพัฒนาเพื่อฝ่าวิกฤติประเทศ "Innovation of Development Administration for Overcoming the National Crisis"

Abstract

การศึกษาการพัฒนาแนวทางการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทาง
การจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้มีความเหมาะสมกับบริบทการคลังของประเทศสนองตอบต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ และนําไปสู่การกําหนดนโยบายด้านการจัดสวัสดิการคนพิการของประเทศไทยต่อไป
ทั้งนี้การศึกษาในครั้งนี้จะนําไปสู่การได้ข้อมูลและแนวทางการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการที่มีประสิทธิภาพ
รวมถึงแนวทางการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการที่สอดคล้องกับทิศทางของนโยบาย แผนงานที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการ หรือการจัดสวัสดิการเบี้ย
ความพิการ และมีความสอดคล้องกับสถานะทางการคลังและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้
สามารถพัฒนาแนวทางการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการที่สามารถตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตลอดจนตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน จึงมีการขั้นตอนการศึกษาทั้งการศึกษากฎหมาย นโยบาย และยุทธศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสวัสดิการและคุณภาพชีวิตคนพิการ การเก็บข้อมูลการพัฒนาแนวทางการ
จัดสวัสดิการเบี้ยความพิการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) และ มีการสรุปผลและจัดทําข้อเสนอแนะ
ในเชิงนโยบายเป็นเบี้ยความพิการในรูปแบบต่าง ๆ

การพัฒนาแนวทางการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, การประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 54 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2563 นวัตกรรมการบริหารการพัฒนาเพื่อฝ่าวิกฤติประเทศ “Innovation of Development Administration for Overcoming the National Crisis” (184-207).