การพัฒนาแนวคิด จังหวัดจัดการตนเอง ในฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบพิเศษ มาสู่การร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ. ….

Authors

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

Published

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Abstract

The transformation from “the concept of self-governing province to the Bill on
Self-Governing Province B.E. ….” is actually the concept of nation reform in order
to solve a number of current problems in Thailand, for instance, political crisis,
the problem on the lack of development on public participation in the area
and the problem on the unresponsiveness of local administrative organization
to the people in the area.

The principle of the Bill on Self-Governing Province B.E. …. has a consistency with
the self-governing principle in accordance with the objective of the people in the
local area. Thus the administrative framework of Self-Governing Province consists
of three bodies: the local executive and council who are from the direct election,
the “council of people” who are the representative of community and people in
the province with the responsibility to coordinate, promote and scrutinize the
administration of the local executive and council. The important issue relating
to Self-Governing Province is about the finance and the revenue in that this
Bill equips Self-Governing Province with an independent power for their finance
and revenue, particularly the division of the revenue between the local and
the central administrative organization. Moreover, the issue on the relation
between the central agency and Self-Governing Province is the direct relation
without the regional agency as same as Bangkok.

In summary, whether or not the province is prepared for development for in
becoming Self-Governing Province depends on the readiness of people in the
province through the referendum. When the people has expressed their
willingness to be self-governed at provincial level, the Cabinet will have to
enact the Royal Decree for declaring that the province is Self-Governing
Province which is the new form of local administrative organization.
Therefore, whether or not the province is Self-Governing Province depends
significantly on the willingness of people in the province to make the decision
and it is not the matter for the central agency to decide.

บทคัดย่อ

การนำแนวคิด “จังหวัดจัดการตนเองมาสู่การ” ร่างพระราชบัญญัติจัดการตนเอง พ.ศ. …. แท้จริงแล้วคือแนวคิดในการปฏิรูปประเทศไทย เพื่อต้องการแก้วิกฤตปัญหาทางการเมืองของไทย ที่ดำรงอยู่ การแก้ปัญหาการพัฒนาที่ขาดการมีส่วนร่วมของระดับพื้นที่ และการแก้ปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่สามารถตอบสนองต่อประชาชนในพื้นที่ได้

หลักการของร่างพระราชบัญญัติจังหวัดจัดการตนเอง พ.ศ. …. เป็นไปตามหลักการของการ ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ดังนั้น การจัดโครงสร้างในการบริหารของ “จังหวัดจัดการตนเอง” จึงประกอบด้วยองค์กรหลัก 3 องค์กร กล่าวคือ ผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่นซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรง และ “สภาพลเมือง” ซึ่งมาจากตัวแทนของภาคประชาสังคมและภาคประชาชนในจังหวัดนั้นๆ คอยทำหน้าที่เป็นผู้ประสาน ส่งเสริมและตรวจสอบการดำเนินการของ
ผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่น ประเด็นสำคัญของ “จังหวัดจัดการตนเอง” คือเรื่องการคลังและรายได้ร่างกฎหมายดังกล่าวได้บัญญัติหลักการให้ความอิสระในทางการคลังและการหารายได้ให้แก่ “จังหวัดจัดการตนเอง” โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดส่วนแบ่งรายได้ระหว่างท้องถิ่นกับส่วนกลาง นอกจากนี้ ประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับ “จังหวัดจัดการตนเอง” ถือว่าเป็น ความสัมพันธ์โดยตรงโดยไม่มีราชการส่วนภูมิภาคเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานคร

กล่าวโดยสรุป การที่จังหวัดใดจะมีความพร้อมพัฒนาไปสู่ “จังหวัดจัดการตนเอง” ได้นั้น ประชาชนในจังหวัดนั้นจะต้องแสดงความพร้อมโดยผ่านการออกเสียงประชามติ หากประชาชนในท้องถิ่นได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะปกครองตนเองในระดับจังหวัดแล้ว คณะรัฐมนตรีย่อมมีหน้าที่ในการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อกำหนดให้จังหวัดนั้นเป็น “จังหวัดจัดการตนเอง” ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใหม่นี้ต่อไป ดังนั้น การจะเป็น “จังหวัดจัดการตนเอง” หรือไม่จึงขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นเป็นสำคัญที่จะตัดสินใจ หาใช่คนของส่วนกลางที่จะตัดสินใจแทนประชาชนในท้องถิ่น

(2557). การพัฒนาแนวคิด จังหวัดจัดการตนเอง ในฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบพิเศษ มาสู่การร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ. ….. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 43(2), 349-380.