การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Authors

ผศ.ดร.ฆริกา คันธา

Published

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับชาติ ประจาปี 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Abstract

This article studied smart environment development of Local Administration Organizations
(LAO) in Thailand by reviewing documents related to smart city development in Thailand
and interviews with relevant officers of each studied LAO. The studied LAO included 3 LAO;
1) Tha Chin Subdistrict Municipality in Mueang district, Samut Sakhon, 2) Ko Kred Subdistrict,
Pak Kred District, Nonthaburi and 3) Nai Pla Kot Subdistrict, Phra Samut Chedi District Samut
Prakan. Environmental situation and management including important issues were reviewed
and then suggest the application of different appropriate “smart environment” for studied
LOA and other LOA in Thailand. The study showed that significant environmental issues were
waste management, air and water quality measurement and monitoring, and raising public
awareness of community environment. The smart environment can be applied to improve local
environmental issues such as IoT technology for measuring and monitoring water and air
quality, organic fertilizer production machine from household waste, power plants from
waste, ICT application to promote public participation, etc. These smart environment should
be integrated since the planning stage for effective use, economical effective and sustainable.

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, การประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับชาติ ประจาปี 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (613-626).