การพัฒนานวัตกรรมด้วย Design Thinking

Authors

รศ.พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน เจริญ

Published

งานประชุมวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561

Abstract

การพัฒนานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยี แต่สิ่งที่สําคัญที่สุด
คือการพัฒนากระบวนการคิดและสร้างวัฒนธรรมในองค์กรที่ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรมใหม่ ๆ ออกมา บริษัทระดับโลกเช่น Apple, Facebook, Amazon, และ IDEO ล้วนนํา เอา
Design Thinking มาใช้ในการพัฒนานวัตกรรม งานวิจัยนี้ศึกษา Design Thinking ขั้นตอนและ
กระบวนการ Design Thinking ที่ใช้ในการพัฒนานวัตกรรม วัฒนธรรมที่ใช้ใน Design Thinking และ
เครื่องมือที่ใช้ใน Design Thinking องค์กรต่าง ๆ สามารถนําผลการศึกษานี้ไปใช้ในการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนานวัตกรรมด้วย Design Thinking. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , งานประชุมวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561 (816-822).