การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมของพนักงานโรงแรมสีเขียว ในประเทศไทย

Authors

ผศ.ดร.แสงแข บุญศิริ, น.ส.พรพิมล ศรีธเรศ

Published

วารสารสันติศึกษาปริทรรศ์ มจร

Abstract

This research article has objectives 1) To study general contexts of human resource development of green hotels in Thailand 2) To study environmental behavior level of green hotel staff. Mixed methodology was used in the research, both qualitative and quantitative. In-depth interview was used for seventeen managers of human resources department and questionnaire was used to explore the environmental behavior of 619 green hotel staff. The study found the following results: 1. General contexts for human resource development of green hotels in Thailand that the human resources department used to change the behavior of the staff in the green hotel were: 1) Environmental Knowledge, 2) Environmental Activity, 3) Environmental Public Relation and 4) Environmental Material. 2. For the environmental behavior level of the hotel staff, it was found that the employees had the lowest environmental behavior in rejecting pollution to the environment (average=3.766). Therefore, the suggestion is that the human resources department of the hotel should have guidelines for the human resources development of a green hotel in the rejection of pollution to the environment such as plastic and the selection of renewable energy by providing environmental knowledge, environmental activities, and environmental public relation and supplying environmental materials to the hotel staff to promote and encourage good environmental behavior.

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/184893/146537

(2562). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมของพนักงานโรงแรมสีเขียว ในประเทศไทย. วารสารสันติศึกษาปริทรรศ์ มจร, 6(4), 1058-1072.