การพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อกำหนดเกณฑ์มาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวของไทย ที่จำเป็นสำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Authors

รศ.ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร

Published

วารสารพัฒนบริหารศาสตร์

Abstract

The research was aimed at studying the development of needed indicators
and specification on standard criteria of tour operation in Thailand. This article was
designed as a survey research to develop construct measurement by using Third
Order Confrmatory Factor Analysis. The research finding indicated that the needed
indicators of tour operation in Thailand to participate in ASEAN Economic
Community were created consistently with empirical data and were ordered from
the most needs to the least which were tourism business operations (28 indicators
from 8 subcomponents, code of ethics (6 indicators from 2 subcomponents),
organization and management (25 indicators from 8 subcomponents) and corporate
social responsibility (12 indicators from 4 subcomponents) respectively. Each
component had the convergent validity because construct reliability was more than
0.60 and variance extracted was more than 0.50. Also the developed indicators
specifying standard criteria of tourism business from complete total were classified
into 3 levels; standard level (3 stars) with z60-69%, good level (4 stars) with z70-89%
and excellent level (5 stars) with 290-100%.

(2560). การพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อกำหนดเกณฑ์มาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวของไทยที่จำเป็นสำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, 57(1), 126-145.