การพัฒนากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการคุ้มครองการแสดงออกทางวัฒนธรรมของชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Authors

ผศ.ดร.วริยา ล้ำเลิศ

Published

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 51 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Abstract

Indigenous people and community know best their problems, strengths, and constraints.
When they have a say, they become active citizens, taking ownership of the efforts to solve
the problems at hand. This is how philosophy of sufficiency economy works. With respect to
the importance of philosophy of sufficiency economy, this research is aimed to examine to
what extent do existing intellectual property rights already afford protection? Additionally,
this research discusses the concept of sui generis, justifies the need for such a system and
offers policy options that countries may wish to consider as they navigate the cumbersome
road towards a sui generis system. According to research findings, the attention of people
should be drawn to the importance of folklore as an ingredient of cultural identity. It is
essential for the items that make up this cultural heritage to be widely disseminated so that
the value of folklore and the need to preserve it can be recognized. However, distortion
during dissemination should be avoided so that the integrity of the traditions can be safeguarded.
To formulate policies for the philosophy of sufficiency economy and sustainable development
will require a closer cooperation between law drafter and the holders of traditional cultural
expression which include local community in general and indigenous people in particular.
This study suggests the notion of sui generis law to protect a traditional cultural expression.
Moreover, to identify and highlight the contribution of traditional cultural expression system
in the sustainable development must be recognized and considered by both public and private
sectors.

การพัฒนากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการคุ้มครองการแสดงออกทางวัฒนธรรมของชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครบรอบ 51 ปี เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารพัฒนา: ปรัชญาสู่การปฏิบัติ” (1036-1049).