การป้องกันการทุุจริตในกระบวนจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ: บทบาทของผู้สังเกตการณ์อิสระตามแนวทางข้อตกลงคุุณธรรม

Authors

รศ.ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์

Published

วารสารสัังคมศาสตร์ มหาวิิทยาลััยนเรศวร

Abstract

This research critically explores the role of the Independent Observers (IOs) regarding the Integrity Pact (IP) approach. The objectives are fourfold: 1) to examine arrangements of the IP approach prescribed in the Public Procurement and Supplies Administration Act 2017 and the Notifications of the Anti-Corruption Cooperation (ACC) Committee; 2) to investigate the duties of the IOs in the procurement system; 3) to identify the contribution of the IP approach to
prevention of corruption in public procurement; and 4) to identify issues and challenges the IOs face while discharging their duties. Based on qualitative methods with in-depth interviews of 50 samples, the findings of this research demonstrate that the IP approach and the role of the IOs prove an effective means for anti-corruption in public procurement; in addition, the role of the IOs also promotes social accountability enhancing citizen engagement in exacting public accountability. However, the findings also highlight attempts of political interference, a lack of IOs’ involvement during the drafting of the Terms of Reference (TOR), and misconceptions of public officials on the role of the IOs as fundamental issues.

(2565). การป้องกันการทุุจริตในกระบวนจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ: บทบาทของผู้สังเกตการณ์อิสระตามแนวทางข้อตกลงคุุณธรรม. วารสารสัังคมศาสตร์ มหาวิิทยาลััยนเรศวร, 18(1), 177-202.