การปรับเปลี่ยนสู่ระบบนิเวศสังคมใหม่: ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้กับการเปลี่ยนแปลงของลุ่มน้ำปากพนัง

Authors

รศ.ดร.วิชชุดา สร้างเอี่ยม

Published

เปลี่ยนโฉมประเทศไทยให้ก้าวไกลอย่างมั่นคง

Abstract

In the Anthropocene era in which human activities have produced unprecedented
and abrupt changes in the global social-ecological system as it approaches a threshold,
attempts in adaptation often fail to bring the system back to a stable state. The emergence
of transformation as the holistic paradigm has opened the possibility for a system to cross a
threshold into a new desirable state. This article discusses historical change in the Pak
Phanang river basin social-ecological system involving four phases of exploitation, conservation,
release and reorganization, and proceeding from the “rice and fish bowl” of the South
Region, the state-led development, the blooming of shrimp farming, to the restoration of
Pak Phanang river basin. Currently, the Pak Phanang river basin social-ecological system is
undergoing transformation process into another regime, amidst natural resource
deterioration, state-led development and command-and-control predicament, and societal
contestation. Nevertheless, emerging natural phenomena, innovation and bottom-up social
movement can trigger transformation of the whole Pak Phanang river basin social-ecological
system.

การปรับเปลี่ยนสู่ระบบนิเวศสังคมใหม่: ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้กับการเปลี่ยนแปลงของลุ่มน้ำปากพนัง. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, การประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 53 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (819-840).