การปรับเปลี่ยนภาครัฐเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Authors

รศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล

Published

ายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 53 แห่งการสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Abstract

Public sector in Thailand has been facing with various dynamic changes during a
transitional stage of national development. Demographical structure has been shifting
toward aging society while the country is currently entering into the era of digital economy
and society. On political and administrative environment, many constraints urgently need to
be resolved through crisis recovery plan. These factors have generated challenges for public
sector transformation and new paradigm should be set in reform agenda. The purpose of
this paper is to indicate the importance of public sector transformation for achieving
sustainable development. Based on qualitative approach, public management paradigms
and sustainable development concepts are discussed. New Public Governance paradigm is
considered relevant paradigm in era of global disruption for strengthening collaborations
among all concerned stakeholders. In the paper, a governance framework for transformation
with its salient components are proposed. Sufficiency mindset is an essential core in public
sector transformation for human well-being and long-term sustainability.

การปรับเปลี่ยนภาครัฐเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 53 แห่งการสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (313-330).