การปรับปรุงกระบวนการการทำงานของพนักงานหยิบสินค้าคลังสินค้าออนไลน์โดยใช้ โปรแกรมจำลองสถานการณ์กรณีศึกษาคลังสินค้าออนไลน์ของเว็บไซต์ค้าปลีก C

Authors

ผศ.ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ, นายทนงศักดิ์ เหลืองทา

Published

หนังสือประมวลผลการประชุมวิชาการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติประจำปีพ.ศ. 2563

Abstract

Recently, the E-commerce business in Thailand has growth substantially which attracts small, medium, large-size business
to start doing the online business for their merchandizes. The E-commerce warehouse has significantly impacted by the fast growth
rate and the variety of products. The objective of this study is to improve the efficiency of the E-commerce warehouse of a largescale retailer using the simulation software tool, ARENA. Three processes in the warehouse that are improved in our study including
1) Picking Process 2) Fast Pick Area Picking Process and, 3) Bottleneck Process. Besides, the schedules for the workers in the
warehouse are revised so that they can reduce the over-time (OT) that are usually implemented in the case study. The results
indicate that the improved scenario could reduce the OT cost approximately 26% or 445,164 Baht/Year. The improved plan is
promising and will be suggested for implementing in the E-commerce warehouse

การปรับปรุงกระบวนการการทำงานของพนักงานหยิบสินค้าคลังสินค้าออนไลน์โดยใช้ โปรแกรมจำลองสถานการณ์กรณีศึกษาคลังสินค้าออนไลน์ของเว็บไซต์ค้าปลีก C. โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร, การประชุมวิชาการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติประจำปีพ.ศ. 2563 (21-29).