การปรับตัวในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การไม่แสวงหาผลกำไรในยุควิถีใหม่

Authors

อ.ดร.กรณ์ หุวะนันทน์

Published

รวมบทคัดย่อและบทความ (Abstract and Paper Proceedings) ฉบับแก้ไข 651023 งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 15 วันที่ 11-12 ตุลาคม 2022 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

Abstract

The situation of the outbreak of the novel coronavirus disease 2019 (Covid-19) has affected the way of life of the people in society, including in terms of organizational management in all sectors that need to adapt to changes in the environment, which is highly volatile. Nonprofit organizations and civil society are considered a mechanism to drive society toward achieving sustainable development goals. The sector has a number of distinctive characteristics, including its earning capabilities and financial self-reliance. Another unique quality lies in its workforce component, with the utilization of volunteers as significant human capital in driving outcomes to achieve the organizational mission. Aspects of human resource management will be addressed, including critical issues of leadership continuity, sustaining employee and volunteer public service motivation, and the emerging challenge of a widening generation gap, which may affect working relationships among a more diverse workforce. Recommendations and practical guidelines for adapting human capital management strategies to maintain efficiency and respond to changes in the new normal are proposed. First, nonprofits should place emphasis on adjusting the organizational structure to be flat and flexible, focusing on the key results that contribute to the goals’ attainment. Second, employees must continually learn to develop skills and competencies such as digital literacy and intergenerational literacy to keep up with technological changes and the new norms of this era. In addition, employees in the organization should be encouraged to redevelop and maintain a decent level of inter-action that supports knowledge transfer and enhanced cooperation amongst colleagues. This article discusses the benefits of incorporating talent management and leadership succession concepts within the context of nonprofit organizations in order to provide essential services to civil society in a sustainable manner.

การปรับตัวในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การไม่แสวงหากำไรในยุควิถีใหม่. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, งานประชุมวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 15 (434-445).