การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชนบ้านลิ่มทอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

Authors

ผศ.ดร.ฆริกา คันธา, ศ.ดร.จำลอง โพธิ์บุญ

Published

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

Abstract

The objectives of this research were 1) to study the drought situation and the actions to solve the problems and 2) to analyze the community’s success in adaptation against impact from drought of Baan Limthong community. The data were collected by interviewing community leaders, residents, and local government’s administrators and officials, as well as observation. Data analysis employed the Content Analysis based on CIPP-I Model.

The results revealed that in the past the area was affected by drought, resulting in a water shortage for consumption and damage of agricultural products. In order to solve the problem, the community brought the water issues into the discussion, surveyed the area, learned from knowledgeable people in the community, and adopted technical knowledge to plan for solving the drought problems. From the evaluation of success in managing drought in 5 aspects: Context, Input, Process, Product and Impact, the factors affecting the community’s success in adaptation were: 1) The community has learned about the problems and find suitable ways to adapt and solve drought problems; 2) There was a network established to be responsible for the operations; 3) The community’s leaders were strong, knowledgeable and capable, and the locals had knowledge, understanding, and good participation in the operations; 4) The community has management capability and accessibility to external budget sources; and 5) The community created its own plans and projects which were responsive to the problems and needs of the community.

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชนบ้านลิ่มทอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ . วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี, การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 (978-989).