การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

Authors

ศ.ดร.จำลอง โพธิ์บุญ, น.ส.เมวิกา คำแสนราช

Published

Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University

Abstract

The research to study alternatives at the strategic level in the development of special economic zones assess the alternatives in terms of economic, social and environmental impacts 3 strategic development options:(1)Implementation of allplansand strategies, consisting of 4 targettasks;(2)focussingon the implementation of certain plans and strategies, consisting of 3 targettasks, and (3)focussing on the implementation of certain plans and strategies, consisting of 2 targettasks. This strategic environmental assessment employedthe Analytical HierarchyProcess (AHP) in this Alternative1: Implementation of allproposed plansand strategiesis the most appropriate alternatives.As it would increaseeconomic and social opportunities in the areaand has lessnegativeimpact on the environment. Suggestions to mitigate the adverse impacts are related agencies, local authorities and developers should pay attentionto the relevant regulations and seriously monitor the operations, and the developers should be concerned with the value of natural resources and the environment equal to their profits in order to achieve the sustainable development

(2563). การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด. Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University, 12(2), 193-210.