การประเมินผลกระทบโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุุมชุนเมืองแห่งชาติต่อเสถียรภาพทางการเงินภาคครัวเรือนด้วยวิธีจับคู่และแบบจำลองผลต่างสองชั้น

Authors

นายอนรรฆ ปิยะกาญจน์, รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

Published

วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ

Abstract

This paper aimed to study the impact assessment of National Village and Urban Community Fund
(VF) on the microeconomic in the household sector using business financial ratio that can assess the
impacts from the participation explicitly than direct comparison on household financial status. In the Study,
the impacts were assessed using the propensity score matching (PSM) and difference in difference (DiD)
model with logistic regression model. This study benefited from the Socio-Economic Survey (SES) re-survey
(panel data) of the National Statistical Office and population groups were categorized into regions in line
with the National Statistic Office, including central (excluding Bangkok Metropolitan Region), northern,
northeastern and southern.
The results of annual impacts of the study revealed that the financial stability of households borrowing
VF is lower than that who did not borrow in terms of liquidity, debt burden, solvency and consumption
maintenance.
Except the southern area, where the household financial stability that borrowed is not different from
those who did not borrow. While DiD model showed that the VF impacts on household financial stability
by decline household liquidity of the central and northeastern area, and rising household consumption
maintenance of the southern. The long-term VF contract is more likely to increase the risk of household
solvency in the central area.

(2563). การประเมินผลกระทบโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุุมชุนเมืองแห่งชาติต่อเสถียรภาพทางการเงินภาคครัวเรือนด้วยวิธีจับคู่และแบบจำลองผลต่างสองชั้น. วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ, 9(2), 11-30.