การประเมินประสิทธิภาพทางเทคนิคของสนามบินโดยอาศัยตัวแบบการวิเคราะห์การโอบล้อมข้อมูล

Authors

ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์, นายThanavudth Chutiphongdech

Published

วารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์

Abstract

Deregulation causing the growth in demand for air transport has impacted on the shift of airport
governmental policy in most countries around the world. It includes not only the infrastructure development,
service quality improvement but also airport strategic planning relating to efficiency enhancement. For the past
decades, literature relevant to airport efficiency development and assessmenthas greatly gained the academic
attention specifically on the Data Envelopment Analysis Models. These models have taken a large part in the
studies due to their advantages over other measurement methods on input data flexibilities which are suitable
for airport data characteristics. Although the models are widely employed, the theoretical background and
especially application guidelines to airport industry are still unclearly present. Therefore, this article intends to
describe the conceptual framework and the fundamental theory used for analyzing the Data Envelopment
Analysis Models together with presenting their practical guidance in airport contexts through systematic
literature review. As such, the knowledge on the issues are well-prepared and comprehensively covered for
further application.

(2563). การประเมินประสิทธิภาพทางเทคนิคของสนามบินโดยอาศัยตัวแบบการวิเคราะห์การโอบล้อมข้อมูล. วารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์, 42(164), 1-73-99.