การประเมินทางคณิตศาสตร์ประกันภัยและการ วิเคราะห์ความไวของนโยบายกองทุนเงิน ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

Authors

ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์

Published

พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์

Abstract

The Student Loan Fund (SLF) has confronted very large number of default loans. This problem will certainly affect financial status of SLF and will even make SLF go bankrupt or have negative capital very shortly. The objective of this research is to analyze the financial sustainability of SLF and the various factors affecting SLF with actuarial valuation method and its sensitivity analysis. Research results reveal that under normal scenario, SLF’s capital will be negative within 2020. There are many resolutions such that the 30 percent reduction on numbers of borrowers makes capital fund positive forever. This resolution can reduce expenditure of the SLF equal to the received settlement amount, and can be managed independently by the SLF.

(2562). การประเมินทางคณิตศาสตร์ประกันภัยและการ วิเคราะห์ความไวของนโยบายกองทุนเงิน ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา. พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์, 13(2), 123-145.