การประยุกต์ใช้แนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ เพื่ออธิบายความไม่ซื่อสัตย์ของบุคคล

Authors

ศ.ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย, รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์

Published

วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า (NIDA BUSINESS JOURNAL)

Abstract

The purpose of this research is to identify a behavioral pattern of deception and
dishonesty. The first part of the project involves a literature review of moral reasoning, cost
of dishonesty and risk of lost. The second part involves an on-line assessment to confirm
the dishonest behavior as identified by Ariely. The study sampled 419 employees, and
evaluated whether the number of respondents who agreed with the given situation was
equal to the number of respondents who disagreed. The data was analysed using a chi square
goodness of fit test. The null hypotheses were rejected at p value <.05 on the perception of self-honesty, judgement of dishonest acts of self and others and opportunity to cheat under different risk and gain situations. (2559). การประยุกต์ใช้แนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ เพื่ออธิบายความไม่ซื่อสัตย์ของบุคคล . วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า (NIDA BUSINESS JOURNAL), 12(18), 5-29.