การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและความต้องการตราสินค้าที่สร้างความยั่งยืนต่อกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย

Authors

ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ

Published

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 51 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Abstract

This study has two objectives. The first objective is to study the perception towards
the Sufficiency Economy Philosophy and the desire for sustainable products in the
Generation Y group. The second objective is to study the perception towards the application
of the Sufficiency Economy Philosophy and its relationship to marketing sustainable products
to the Generation Y group. The research utilized the quantitative research methodology.
The data was collected on-line from a group of 400 Generation Y consumers aged between
21 – 36 years.
The research findings indicate that the four constructs studied namely the perception
towards the Sufficiency Economy Philosophy, desire towards sustainable products, perception
towards the application of the Sufficiency Economy Philosophy, and the relationship to the
marketing of sustainable products are all positively correlated at the significant level of 0.01.
The regression analysis revealed that relationship the perception towards the Sufficiency
Economy Philosophy and the desire for sustainable products is low. In addition the regression
analysis of the perception towards the application of the Sufficiency Economy Philosophy
and its relationship to marketing sustainable products is fair.

การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและความต้องการตราสินค้าที่สร้างความยั่งยืนต่อสังคมของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, การประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 51 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (1226-1243).