การประยุกต์ใช้สมาร์ทเทคโนโลยีเพื่อยกระดับประสบการณ์นักท่องเที่ยวและ พัฒนาจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอัจฉริยะเพื่อรองรับแนวโน้ม รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยววิถีใหม่

Authors

รศ.ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร

Published

รายการสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 55แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2554

Abstract

The advance of information technology has affected changes in tourist behavior
and the pattern of interaction or business transaction in tourism and hospitality sectors. In
particular, the emergence of innovative Smart Technology that has gradually replaced the
traditional electronic tourism system (E-tourism). As a result, the business sector and
tourism promotion agencies recognize the importance of promoting the application of
smart technologies to support growth trends in the industry under a “New Normal Travel”.
This article aims to study the application of smart tourism technology and smart tourism
ecosystem development mechanisms to enhance the new tourism experience, to
promote business networks and increase the tourism competitiveness by developing
smart tourism destinations

การประยุกต์ใช้สมาร์ทเทคโนโลยีเพื่อยกระดับประสบการณ์นักท่องเที่ยวและพัฒนาจุดหมายปลายทาง. อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, การประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครบรอบ55 ปี (965-989).