การประยุกต์ใช้ตัวแบบ Network Flow Allocation เพื่อการบริหารจัดการระบบบรรจุภัณฑ์หมุนเวียน กรณีศึกษา : การส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์ของบริษัทรถยนต์แห่งหนึ่งในประเทศไทย

Authors

ผศ.ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ, นายณัฐภูมิ ปิติจารุวิเศษ

Published

Thai VCML Journal

Abstract

การศึกษาประยุกต์ใช้ตัวแบบ Network Flow Allocation เพื่อมาช่วยบริหารจัดการระบบบรรจุภัณฑ์ หมุนเวียนของบริษัทรถยนต์แห่งหนึ่งในประเทศไทยที่ประสบปัญหาการขาดแคลนบรรจุภัณฑ์หมุนเวียนที่ใช้สำหรับการ ส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์ไปยังคู่ค้าในต่างประเทศ การศึกษายังได้พิจารณารูปแบบการใช้ผลิตภัณฑ์หมุนเวียน 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) การใช้งานแบบทางเดียว (Single Transaction) ที่บรรจุภัณฑ์จะถูกใช้ในการบรรจุชิ้นส่วนรถยนต์ จากประเทศไทยเพื่อใช้ในการส่งออกไปยังประเทศต่างๆในระบบ โดยหลังจากนำชิ้นส่วนรถยนต์ออกก็จะส่งบรรจุภัณฑ์ เปล่ากลับมาที่ประเทศไทย และ 2) การใช้งานแบบหลากหลายทาง (Multi Transaction) ที่บรรจุภัณฑ์หมุนเวียนจะ ถูกใช้ในการบรรจุชิ้นส่วนรถยนต์จากประเทศไทยเพื่อใช้ในการส่งออกไปยังประเทศในระบบ โดยหลังจากนำชิ้นส่วน รถยนต์ออกแล้วก็จะนำบรรจุภัณฑ์นั้นมาใช้ในการบรรจุชิ้นส่วนรถยนต์เพื่อใช้ในการส่งออกไปยังประเทศที่สาม ต่อไป การจัดการดังกล่าวพิจารณาถึงระยะเวลาในการเดินทางของสินค้าไปยังประเทศปลายทางและผลสะสมของบรรจุภัณฑ์ เป็นช่วงเวลาที่สอดคล้องกับระยะเวลาในการเดินทาง นอกจากนั้นตัวแบบยังได้พิจารณาถึงการประยุกต์ใช้แนวคิดการ เก็บบรรจุภัณฑ์คงคลัง (Safety Stock) ในแต่ละจุดปลายทางเพื่อไว้ใช้งานกรณีที่จะต้องส่งไปใช้ต่อในประเทศที่สาม โดย ผลการศึกษาแสดงว่าตัวแบบที่พัฒนาขึ้นสามารถช่วยจัดการบรรจุภัณฑ์หมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยรวมและยังสามารถใช้งานบรรจุภัณฑ์คงคลัง (Safety Stock) เพื่อช่วยแก้ปัญหาความไม่ แน่นอนของอุปสงค์ในระบบได้

(2559). การประยุกต์ใช้ตัวแบบ Network Flow Allocation เพื่อการบริหารจัดการระบบบรรจุภัณฑ์หมุนเวียน กรณีศึกษา : การส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์ของบริษัทรถยนต์แห่งหนึ่งในประเทศไทย. Thai VCML Journal, 9(2), 1-12.