การประยุกต์ใช้ตัวแบบสองขั้นตอนสําหรับการจัดกลุ่มและระบุตําแหน่งการวางสินค้าภายในคลังสินค้ากรณีสินค้ามีความสัมพันธ์กับกลุ่มผลิตภัณฑ์

Authors

อ.ดร.อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์, น.ส.ขนิษฐา เลาหวิชิตศักดิ์

Published

Thai Journal of Operations Research

Abstract

The objective of this research was to re-design the storage location of raw materials and common
products in the warehouse of a chain restaurant as the case study. An existing problem is unproductive
travelling distance and non-value-added time-consuming order picking by the customer orders because of
an inappropriate layout. As observed, the nature of the picking processes indicate that pickers pick the
individual items by each brand along with common products that share together for all brands. To design
new appropriate locations and product zones for each SKUs, this study proposed a Two-Stages ClusteringAssignment Model to deal with classifying product groups and determining product placements problems.
Firstly, was to find Item-based associations of both product groups (items and all brands). Secondly, was
then to determine placements for associated items by formulating the problem as warehouse storage
location assignment problem so as to minimize picking distance. OpenSolver2.9.3_Beta_LinearWin was used
to find the optimal solution. The result shows that the new configuration help reducing picking distance by
56% comparing to the current storage locations. This benefit proves more efficient as it reduces pickers
from 11 to 8 regular staffs, which in turns saving labor costs about 39,000 baht per month or 468,000 baht
per year.

(2021). การประยุกต์ใช้ตัวแบบสองขั้นตอนสําหรับการจัดกลุ่มและระบุตําแหน่งการวางสินค้าภายในคลังสินค้ากรณีสินค้ามีความสัมพันธ์กับกลุ่มผลิตภัณฑ์. Thai Journal of Operations Research, 9(1), 92-105.