การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนของตลาดทุนไทย

Authors

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

Published

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 51 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Abstract

ตลาดทุนมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมากเป็นช่องทางในการ
ระดมทุน การออมและการสร้างผลตอบแทนให้แก่ภาคประชาชนและภาคธุรกิจ การสร้างความยั่งยืนให้เกิด
ขึ้นกับตลาดทุนจึงมีความส าคัญอย่างมาก โดยเฉพาะการน าหลักการต่างๆ ที่จะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมา
ประยุกต์ใช้ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ที่มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy: SE) หลักการก ากับดูแลกิจการ
(Corporate Governance: CG) และหลักความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility :CSR) ไป
ประยุกต์ใช้ซึ่งส่งผลต่อการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตลาดทุนและส่งผลต่อการด าเนินงานหรือผลประกอบการ
ของบริษัทจดทะเบียน

การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนของตลาดทุนไทย. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, การประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 51 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (1-24).