การประยุกต์นวัตกรรมการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรกรณีศึกษาโรงพยาบาลภาครัฐแห่งหนึ่ง

Authors

รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี

Published

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาศรอบปีที่ 54 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2563

Abstract

Applying Management Innovations for Developing Employees’ Quality of Working
Life: A Case Study of a Thai Public Hospital was part of a research project aiming to
improving the quality of working life in the context of a Thai large public hospital. The
research was conducted over a period of eight months, since November 2018 to July 2019.
The research methodology was a mixed method which combined a couple of opposing
organization development concepts, that is, an action research and an appreciative inquiry,
to study employees’ quality of working life (QWL) in each kind of employment. The
research project was designed based on an approach of “Design thinking”. Starting from
examining a set of QWL factors by empathizing employees, the researcher then brought the
empathizing results to define the employees’ QWL. Consequently, the researcher applied
the business model innovation to ideate the framework of “Happiness Model Innovation” in
order to be able to identify and classify a couple groups of pain point and joy point factors.
As a result, the researcher brought them to design prototypes which are the appropriate

การประยุกต์นวัตกรรมการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรกรณีศึกษาโรงพยาบาลภาครัฐแห่งหนึ่ง. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, การประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 55 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2563 (799-825).