การประชาสัมพันธ์ภายใต้กระแสสื่อสังคมออนไลน์

Authors

รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ, นายอภิชัจ พุกสวัสดิ์

Published

วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา Vol.6 No.2,2013 หน้า 24-38

Abstract

Social Media is a form of communication to access targets at S levels. Social Media is the upcoming and growing media in public relations sectors. Its trend seems to be a great boom in the near future. Many businesses have paid more attention to social media as a tool in supporting traditional PR media to build corporate communication as well as to promote products and services.

Public Relations on social media should mainly focus on PR practices, PR and communications, including PR contents and on social media for PR. These bring about positive corporate image and support organizations in the long run.

(2556). การประชาสัมพันธ์ภายใต้กระแสสื่อสังคมออนไลน์. วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา Vol.6 No.2,2013 หน้า 24-38, 6(2), 24-38.