การปฏิรูปและปรับปรุงหลักการประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อรองรับสภาพไม่แน่นอน

Authors

รศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

Published

งานประชุมวิชาการของสถาบัน ประจำปี 2564

Abstract

การเสนอการปฏิรูปและปรับปรุงหลักการประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อรองรับความไม่แน่นอน
ได้ศึกษาโครงสร้างหลักประกันสุขภาพในประเทศต่าง ( ทั่วโลก ซึ่งศึกษาตัวอย่างโมเดลหลักประกันสุขภาพ
4 แบบ คือ (1) โมเดลการประกันสุขภาพระบบเบี้ยประกัน (Bismarck Model) (2) โมเดลประกันสุขภาพ
ระบบภาษี (Beveridge Model) (3 โมเดลการประกันสุขภาพแห่งชาติ และ (4) โมเดลใครป่วยคนนั้นจ่าย
(The Out of Pocket Model) โดยศึกษาผ่านประเทศตัวอย่าง คือประเทศเยอรมัน อังกฤษ ญี่ปุ่น และ
อินเดีย ตามลำดับ ซึ่งเป็นประเทศตัวอย่างที่ใช้โมเดลการประกันสุขภาพได้เหมาะสมกับบริบททางสังคม
และการปกครองของแต่ละประเทศนั้น ( โดยทุกประเทศมีเป้าประสงค์เดียวกัน เพื่อสร้างความเสมอภาค
ในการเข้าถึงและการได้รับบริการสาธารณสุขของประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม
ภายใต้สถานการณ์ โรคระบาด COVID-19 ได้สร้างแรงกดดันต่อระบบสาธารณสุขให้กับประเทศไทย
ทั้งในเรื่อง ศักยภาพการรองรับ กรณีกิดการระบาดอย่างหนัก การรักษา และอุปกรณ์ทางการแพทย์
บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงคำใช้จ่ายในการรักษา และดูแลฟื้นฟูหลังการได้รับการรักษา โดยเป็นการมอง
แบบระยะยาว ว่หลักประกันสุขภาพ สามารถรองรับได้อย่างมี คุณภาพและเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งใน
สถานะการณ์ในปัจจุบัน (กุมภาพันธ์ 2564) รัฐเป็นผู้รับผิดชอบ คำใช้จ่ายในการรักษาทั้งหมด แต่ COVID-19
ยังอยู่เป็นโรคประจำถิ่น ต่อไปในอนาคต ซึ่ง มีรายงานทางการแพทย์ถึงการกลายพันธุ์ของโรค ซึ่งในอนาคต
ถ้ามีการเจ็บป่วยจาก COVD-19 จะต้องมีการเบิกจ่าย จากหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ จากกองทุน
ประกันสังคม หรือ ประกันสุขภาพอื่น ๆ ทางออกของประเทศไทย ได้นำเสนอแนวคิด ที่เป็นการจ่าย สมทบ แบบ Co pay ตามสัดส่วนรายได้ โดยมีการคิดเป็นอัตราก้าวหน้า ตามฐานภาษีที่เกิดขึ้น เพื่อให้ประชาชน
ที่มีรายได้มาก จ่ายสมทบมากให้สะท้อนกับต้นทุนการรักษาที่แท้จริง และสำหรับคนที่มีรายได้น้อย
จ่ายสมทบน้อย เพื่อให้การเข้าถึงระบบสุขภาพเกิดความเท่าเทียมและยังคงคุณภาพของการบริการสุขภาพ
ได้อย่างยั่งยืน

การปฏิรูปและปรับปรุงหลักการประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อรองรับสภาพไม่แน่นอน . สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , งานประชุมวิชาการของสถาบัน ประจำปี 2564 (437-460).