การปฏิรูประบบราชการของไทยกับกลไกการกำกับดูแลการบริหารราชการแผ่นดินแบบสมดุลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Authors

ศ.ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์, ผศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก

Published

การประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา: จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ"

Abstract

This study investigates the use of grounded theory in business and management.
Grounded theory can be used to understand the process (es) in business practices and it can
be beneficial to the study of phenomena that does not have any existing theory or where there
is inadequate theory to explain a process or situation. This study describes the background,
advantages, disadvantages, and approaches to conducting grounded theory, how to conduct
grounded theory, how to evaluate grounded theory, and the limitations of grounded theory.
This study can also provide a guideline for any researcher in the field of business and
management in terms of conducting grounded theory study.

การปฏิรูประบบราชการของไทยกับกลไกการกำกับดูแลการบริหารราชการแผ่นดินแบบสมดุลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. ห้อง 4007 อาคารนวมินทราทิราช, การประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา: จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ” (240-270).