การปฏิรูปกฎหมายเพื่อการพัฒนาฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Authors

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร

Published

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 51 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Abstract

ปัจจุบันภาคการเกษตรของไทยประสบปัญหาเกี่ยวข้องกับปัจจัยการผลิตในการท าเกษตรกรรม
หลายประการ อาทิ ปัญหาการขาดที่ดินท ากินหรือมีที่ดินแต่ไม่มีความเหมาะสมในการท าการเกษตร ปัญหา
ภาระค่าใช้จ่ายในการท าการเกษตรที่มีต้นทุนสูง รวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตรที่ส่งผลให้
เกษตรกรบางส่วนเลิกประกอบอาชีพเกษตรกรผันไปประกอบอาชีพอื่นและส่งผลต่อสภาพผลิตผลทางเกษตร
ของประเทศโดยรวม ดังนั้น เพื่อให้ภาคการเกษตรเป็นฐานการผลิตที่มีความมั่นคงและเติบโตอย่างมี
เสถียรภาพ มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารที่ผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น สร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ ตลอดจน
สนับสนุนครัวเรือนและองค์กรเกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ภาครัฐจึงควรให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ระบบ

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อการพัฒนาฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครบรอบ 51 ปี เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารพัฒนา: ปรัชญาสู่การปฏิบัติ” (1092-1113).