การปฏิบัติการอย่างยั่งยืนสำหรับธุรกิจที่ขายผ่านหลายช่องทาง

Authors

ผศ.ดร.ธัญรัตน์ อมรเพชรกุล

Published

งานประชุมวิชาการของสถาบัน ประจำปี 2560

Abstract

The development and expansion of online retailing, while offering a whole new level
of convenience, raises some concerns regarding the environmental impact caused by packaging
and shipping of online orders. This paper discusses and compares the environmental impact
in the three key areas of activities: store operations, transportation, and packaging, in three

settings of retailing: in-store, online, and multi-channel retailing. Case studies of environmental-
conscious retailers are analyzed together with other anecdotal observations. Based on the

findings, recommendations on how to make multi-channel shopping more environmentally
friendly are provided.

การปฏิบัติการอย่างยั่งยืนสำหรับธุรกิจที่ขายผ่านหลายช่องทาง. NIDA, งานประชุมวิชาการของสถาบัน ประจำปี 2560 (325-334).