การบริหารจัดการอุปสงค์เพื่อการสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

Authors

รศ.ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์

Published

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับชาติ ประจาปี 2560

Abstract

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ในสาขาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและน าเสนอแนวทางการบริหารจัดการเพื่อการสร้างรายได้
ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

https://rc.nida.ac.th/port_seminar_thai.php

การบริหารจัดการอุปสงค์เพื่อการสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร, เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหาร การพัฒนา: จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ (446-456).