การบริหารจัดการขยะชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส้าหรับชุมชนในอ้าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

Authors

ผศ.ดร.ฆริกา คันธา, ผศ.ดร.ณพงศ์ นพเกตุ

Published

วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต

Abstract

This study aimedto analyzesuccess factors of MSWmanagement in Bangkok and vicinity including Kehastancharoenchai, Sanguankum, Nongkham Commercial 2 and Popsuk.These factors wereapplied to waste management guidelines in Nai KhlongBangPlaKod subdistrict, Sumutprakanprovince.This study wasqualitative research; secondoary datacollected from relevant documents; primary data collected fromcommunity leadersand relevant officers interviews; and analysis of success factors/consistency with Sufficiency Economy Philosophy in order to propose the suggestions of waste management in Nai Khlong Bang Pla Kod subdistrict.The study indicated that key success factors atthe earlystage of waste management are; community leadership, external organisations’supports, and public relation/communications. Successfactorsfor later stageinclude; leaders’ consistency of implementation, public participation, financial supports from government, specificknowledgeand technological supports, and community colloborationsupports. The waste management of 4 communites wasin line with SEP includingflexibility andself-immunity in community.These factors wereimportant for sustainable waste management in study area by initiating from small and apt community to adopt the management.

(2561). การบริหารจัดการขยะชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส้าหรับชุมชนในอ้าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, 6(3), 497-524.