การนำหลักสูตรแกนกลางสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศไปใช้จากมุมมองของผู้บริหารโรงเรียนไทย

Authors

ผศ.ม.ล.ดร.จิราภา อาภากร

Published

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563 "นวัตกรรมการบริหารการพัฒนาเพื่อฝ่าวิกฤติประเทศ

Abstract

รัฐบาลไทยได้มีความพยายามที่จะพัฒนาการบริหารการศึกษาภาษาอังกฤษเปนภาษาต่างประเทศ
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปทศวรรษ 1970 จนมาถึงปี 1999 ได้มีการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแกนกลางของประเทศ
ไทยครั้งใหญ่ รวมถึงหลักสูตรแกนกลางสาระวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ เป็าหมายหลักเพื่อ
ผลักดันนโยบายการกระจายอํานาจการบริหารการศึกษาหรือการพัฒนามาตรฐานการศึกษาในระดับท่องถิ่น
เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนและชุมชนในแต่ละท้องถิ่น อย่างไรก็ตามมีงานวิจัยที่พบปัญหาใน
การนําหลักสูตรแกนกลางไปใช้โดยเน้นไปที่ปัญหาเกี่ยวกับครูผู้สอนซึ่งทําใหเกิดขอบกพรองใน การออกแบบ
หลักสูตรการสอนในห้องเรียน ครูผู้สอนบางคนขาดความรู้ ทักษะ และเวลาในการออกแบบหลักสูตรให้
เหมาะสมและครูบางคนขาดความมั่นใจในนโยบายการปฏิรูปการศึกษาทําให้กลับไปทําตามแบบที่เคยปฏิบัติ
มาทั้งทางด้านการออกแบบหลักสูตรและการสอน ถึงแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วผู้บริหารโรงเรียนจะเป็นกลุ่ม
คนผู้รับผิดชอบการออกแบบและวางแผนนโยบายการศึกษาและในบางโรงเรียนผู้บริหารก็ออกแบบหลักสูตร
ของโรงเรียนอีกด้วย แต่มีงานวิจัยจํานวนน้อยที่ศึกษาการนํานโยบายการศึกษาของประเทศมาใช้
จากมุมมองของผู้บริหารโรงเรียนในประเทศไทย งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามุมมองของผู้บริหาร
โรงเรียนที่มีต้อการนําหลักสูตรแกนกลางสาระวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศมาใช้ในการออกแบบ
หลักสูตรของโรงเรียนและปัญหาที่เกี่ยวข้อง จากการศึกษาอย่างละเอียดจากมุมมองของผู้มีประสบการณ์ตรง
ทําให้พบประเด็นป็ญหาและข้อเสนอแนะซึ่งผู้วิจัยได้อภิปรายไว้บทความวิจัยนี้

การนำหลักสูตรแกนกลางสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศไปใช้จากมุมมองของผู้บริหารโรงเรียนไทย. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, การประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในโอกาสครบครบรอบปีที่ 54 แห้งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (708-730).